Põhikiri

Tartu Kunstnike Liidu
PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu „TARTU KUNSTNIKE LIIT“ (edaspidi: Liit) põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 27.10. 2015. a liikmete üldkoosoleku otsusega.
1. ÜLDSÄTTED

1. 1. Liidu nimi on Tartu Kunstnike Liit.

1. 2. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1. 3. Liit on asutatud 1. oktoober 1957, liidu põhikiri on kinnitatud 02. juuni 1999.

1. 4. Liidu loomeala on kujutav ja rakenduskunst (edapidi: kunst).

1. 5. Liit on mittetulundusühing, mis on kunsti alal tegutsevaid loovisikuid ühendav vabatahtlik mittepoliitiline loominguline ühendus, mille eesmärk on muu hulgas ka oma liikmete erialaste, tööalaste ja sotsiaalsete õiguste parem kaitsmine.

1. 6. Liidu eesmärgid on:
1. 6. 1. igakülgselt arendada professionaalset kunsti ja kunstialast tegevust ning uurimistööd, aidata kaasa elanikkonna kunstialase harituse taseme ja kunstiloomingu prestiiži tõstmisele ühiskonnas;
1. 6. 2. toetada Liidu liikmeteks olevate loovisikute loometegevust;
1. 6. 3. soodustada ja toetada aktiivsete liikmete osalemist välisriikides toimuvatel kunstiüritustel ja näitustel;
1. 6. 4. tõsta oma liikmete erialaseid teadmisi ja ühiskondlikku aktiivsust;
1. 6. 5. luua kontakte ja korraldada koostööd Liidu eesmärkidega tegelevate isikutega, nii Eestis kui väljaspool Eestit.

1. 7. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
1. 7. 1. korraldab kaasaegase kunsti alaseid näitusi, seminare, konverentse, koolitusi, õppereise ja muid üritusi;
1. 7. 2. teeb koostööd teiste selle valdkonna Liitude, teadusasutuste ja muude isikutega nii kodu- kui ka välismaal;
1. 7. 3. asutab vajadusel sektsioone ja osakondi;
1. 7. 4. korraldab vajadusel kirjastustegevust, kaasaegse kunsti alaste väljaannete koostamist, toimetamist ja levitamist;
1. 7. 5. korraldab kaasaegse kunsti taieste kogumist, hoidmist ja levitamist;
1. 7. 6. teeb muid toiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1. 8. Liit on mittetulundusühing, mis eraõigusliku juriidilise isikuna juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast. Liidu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1. 9. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. LIIKMELISUS

2. 1. Liidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Liidu põhikirja nõuetele.

2. 2. Liidu liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

2. 3. Liidu tegevliikmeks võivad olla Eesti Vabariigi kutselised kunstnikud ja kunstiteadlased. Tegevliikme vastuvõtmise otsustab Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2. 4. Auliikmeks võib olla füüsiline isik, kellel on suuri teeneid Liidu ees või kunsti edendamisel nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Auliikmed valib Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

2. 5. Toetajaliikmeks võivad olla avalduse alusel nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes soovivad aineliselt ja moraalselt toetada Liidu tegevust vastavalt kahepoolsele lepingule Liidu juhatusega.

2. 6. Liikmelisust Liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

2. 7. Liidu liikmel on õigus astuda Liidust välja, esitades avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Liidu liikmete nimekirjast hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liidu liige loetakse Liidust lahkunuks pärast tema kustutamist liikmete nimekirjast.

2. 8. Liikme võib Liidust välja arvata Liidu üldkoosoleku otsusega, kui ta süüliselt ei täida Liidu põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Liidu huve. Liidust välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

2. 9. Liidu tegevliikmeks astumisel tuleb esitada juhatusele vastav avaldus ja näitlikud materjalid senisest tegevusest. Liidu tegevliikmete liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek. Liidu liikmemaksu suurust võib üldkoosoleku otsusega muuta.

2. 10. Liidust välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Liidu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

3. 1. Liidu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.

3. 2. Liidu liikmel on õigus:
3. 2. 1. osaleda Liidu liikmete üldkoosolekul, valida ja olla valitud Liidu juht- ja tööorganitesse;
3. 2. 2. algatada üldkoosoleku kokkukutsumise menetlus põhikirjas sätestatud korras;
3. 2. 3. teha ettepanekuid Liidu põhikirja muutmiseks;
3. 2. 4. algatada programme ja projekte Liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
3. 2. 5. esitada juhatusele või üldkoosolekule ettepanekuid Liidu töö kohta. Ettepanekud üldkoosolekule peavad olema esitatud vähemalt 10 (kümme) päeva enne üldkoosolekut;
3. 2. 6. saada teavet Liidu ja tema organite tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta, tutvuda Liidu asukohas Liidu tegevust kajastavate dokumentidega ja Liidu kirjavahetusega, välja arvatud info, mis võib kahjustada Liidu koostööpartnerite või konkursil osalejate majanduskikke vm. tähelepanuväärseid huvisid;
3. 2. 7. astuda Liidust välja või peatada ajutiselt oma liikmelisus.

3. 3. Liidu liige on kohustatud:
3. 3. 1. täitma Liidu põhikirja nõudeid ja Liidu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3. 3. 2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Liidu põhikirjas või Liidu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3. 3. 3. võtma osa Liidu ühistegevusest ja aitama kaasa Liidu ülesannete lahendamisele;
3. 3. 4. hoidma Liidu vara.
4. JUHTIMINE

4. 1. Liidu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Liidu liikmed. Liidu liiget võib koosolekul esindada teine Liidu liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.

4. 2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse

4. 3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4. 3. 1. põhikirja muutmine;
4. 3. 2. Liidu eesmärgi muutmine;
4. 3. 3. tegev- ja auliikmete vastuvõtmine;
4. 3. 4. juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni ja loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;
4. 3. 5. majandusaasta aruande kinnitamine
4. 3. 6. juhatuse ja revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
4. 3. 7. Liidu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
4. 3. 8. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4. 3. 9. esimehe valimine.

4. 4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 2 (kaks) nädalat. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb liikmetest 50%+1.
4. 4. 1. kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv liikmeid, toimub samades ruumides 15 minuti pärast kohaletulnud liikmetega uus korduskoosolek, mis on otsustusvõimeline

4. 5. Korralised koosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord aastas.

4. 6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 Liidu liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda.

4. 7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne üldkoosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Liidu liikmed.

4. 8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise ja Liidu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4. 9. Liidu liikmed võivad teha otsuse üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

4. 10. Igal Liidu liikmel on 1 (üks) hääl. Liidu liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist

4. 11. Liitu juhib ja esindab juhatus, mis koosneb 1 (ühest) kuni 10 (kümnest) liikmest.

4. 12. Esimehe ja juhatuse liikmete volituste tähtaeg on 3 (kolm) aastat.

4. 13. Juhatuse liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda.

4. 14. Liitu võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib Liit omandada, võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

4. 15. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud siis, kui see on lubatud koosoleku otsusega.

4. 16. Juhatus peab andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.

4. 17. Liidu juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole Liidu juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.

4. 18. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süülise kahju tekitanud, vastutavad Liidu ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt kahju tekitanud Liidu võlausaldajale, vastutavad solidaarselt mittetulundusühinguga võlausaldaja ees.
5. VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS

5. 1. Liidu vara tekib:
5. 1. 1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5. 1. 2. varalistest annetustest ja eraldistest;
5. 1. 3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude Liidu põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;
5. 1. 4. muust tulust, mis on vajalik Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5. 2. Liidule antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Annetuste sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus.

5. 3. Liidu finantsmajandustegevust kontrollib revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek 3 (kolmeks) aastaks.
5. 4. Liidu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadustele.

5. 5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatus korras. Aruandele kuulub lisamisele revisjonikomisjoni arvamus.
6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6. 1. Liit lõpetatakse:
6. 1. 1. üldkoosoleku otsusega;
6. 1. 2. Liidu liikmete vähenemisel alla kahe;
6. 1. 3. muul seaduses ettenähtud alusel.

6. 2. Liidu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on võetud vastu, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

6. 3. Liidu sundlõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

6. 4. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Liidu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel. Õigustatud isikud peavad jätkama saadud vara kasutamist Liidu eesmärkide täitmiseks.

6. 5. Liit võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

6. 6. Liidu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.