Arne Maasik “Omaruumid” / Suur saal / 26.09.–18.10.2020

(Scroll down for English)

Alates laupäevast, 26. septembrist on Tartu Kunstimaja suures saalis avatud Arne Maasiku isikunäitus „Omaruumid”.

Näitusel eksponeeritakse Maasiku viimaste aastate kolme olulisemat fotoseeriat.
„Geomeetria ja metafüüsika”, „Limen” ja „Pusad”. Kõiki pilte näidatakse Tartus esmakordselt, seejuures on „Pusade” seeria koostatud spetsiaalselt selle näituse jaoks kasutades palju varem avaldamata materjali. Seeriad seob üheks tervikuks Elnara Taidre tekst „Omaruumid”.

Taidre kirjutab: „Maasiku loomingu dünaamikat võiks üldistavalt kirjeldada liikumisena korrastatuse poole püüdlevast looduse kujutamisest ideaalse arhitektuuri kujutamise juurde. „Pusade“ leheta puutüved ja võsaoksad mõjuvad must-valgetel fotodel üsna esteetiliselt, isegi graafiliselt. Okste, väätide ja kõrte põimumised ning kihistused loovad uljaid mustreid, justkui kehastades kaose vaikset vormumist korraks.”

„Maasiku hilisemas loomingus kerkivad aga esile oma arhetüüpsuses ajatud arhitektuuriobjektid ja -keskkonnad. Need motiivid on arhetüüpsed ka selles mõttes, et seostuvad läbi aegade aset leidnud arhitektuuri idealiseerimise, koguni hingestamise ja müstifitseerimisega kujutavas kunstis. Kui filosoofias tähendab metafüüsika mõtteharu, mis uurib reaalsuse ja olemise, maailma kui sellise algpõhjuseid, siis kunstis seostuvad metafüüsilised taotlused eelkõige tavareaalsuse taga peituva muu, n-ö kõrgema reaalsuse kompimisega. Reaalse maailma ja selle esemete kujutamisega viidatakse teisele, nähtamatule maailmale, luues transtsendentsuse tunnetust.”

Arne Maasik (snd 1971) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna. 1996–2003 töötas arhitektina arhitektuuribüroos Künnapu & Padrik, seejärel tegutsenud vabakutselise kunstnikuna. Pälvinud 2006. aastal Kultuurkapitali aastapreemia ja 2019. aastal Kristjan Raua preemia. Tema eelmine isikunäitus Tartus toimus 2016. aastal Jaani kirikus.


Meediakajastus

Ode Maria Punamäe. Tartu kunstimaja projektijuht: Arne Maasiku isikunäitus on meie programmis oodanud viis aastat. Kultuur.err.ee, 29. september 2020.

Krista Piirimäe. Korrastus ja stiihia ning veel midagi. Tartu Postimees, 13. oktoober 2020.


The exhibition consists of Maasik’s latest central photo series “Geometry and Metaphysics”, “Limen” and “Tangles”. All the images are displayed in Tartu for the first time and the images of “Tangles” have been specially selected from previously unreleased materials. The series are brought together by Elnara Taidre’s essay “Individual Spaces”.

Taidre writes: “The general dynamism of Maasik’s oeuvre could be described as movement from depiction of nature that strives for order towards the depiction of ideal architecture. The leafless trunks and branches of “Tangles” on the black-and-white photos have an aesthetic effect and are even graphical in nature. The entanglements and layers of branches, vines and straws create dashing patterns as if they were the embodiments of the quiet transformation of chaos into order.”

“Maasik’s later oeuvre, however, is represented by archetypical and timeless architectural objects and environments. These motifs are archetypical also in the sense that they are associated with the idealisation and even spiritualisation or mystification of architecture that has occurred in visual arts throughout time. If in philosophy metaphysics researches the basic principles of reality and existence or the world in general, then in arts metaphysical endeavours are mainly associated with the search for the “higher reality” that is hidden behind the reality of the everyday. The depiction of the real world and objects within it is a reference to another invisible world through a transcendental sensibility.”

Arne Maasik (b 1971) has graduated from the Department of Architecture of the Estonian Academy of Arts. In 1996–2003 he worked as an architect in the company Künnapu & Padrik and afterwards has continued as a freelance artist. He has been awarded the 2006 Annual Award of the Cultural Endowment of Estonia and the 2019 Kristjan Raud Award. His previous exhibition in Tartu took place in 2016 in St John’s Church.

Rubriigid: Määratlemata | Arne Maasik “Omaruumid” / Suur saal / 26.09.–18.10.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Maris Paal “Iiveldus” / Väike saal / 26.09.–18.10.2020

(Scroll down for English)

Alates laupäevast, 26. septembrist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud Maris Paali isikunäitus „Iiveldus”. Tegemist on esimese Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi võitnud projektiga.

Soovides kaasa aidata maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele asutasid SA Tartu Kultuurkapital, Hotell Pallas OÜ ja Kõrgem Kunstikool Pallas koostöös Tartu Kunstnike Liiduga Hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Lisaks näituseajale Tartu Kunstimajas sai võitja ka 1000 euro suuruse rahalise stipendiumi.

Maris Paali „Iiveldus” valiti kevadel välja konkursile laekunud üheksa projekti hulgast. Näitus koosneb maalidest ja interaktiivsest installatsioonist. Galeriis vastandatakse segatehnikas pastelsed, magusatoonilised teosed ebameeldivate visuaalidega nii maalides kui installatsioonis.

Kunstnik lisab: „Hiljuti on inimpuudutuse tähendus muutunud järsku millekski eemaletõukavaks. Otsekontakt teise inimesega on nüüd ohtlik ja räpane. Keskendun iiveldustundele kui inimese loomulikule füüsilisele reaktsioonile nähes midagi ebameeldivat või vastupidi, kogedes midagi ülemäära imalmagusat.”


Meediakajastus

Ode Maria Punamäe. Tartu kunstimaja projektijuht: Arne Maasiku isikunäitus on meie programmis oodanud viis aastat. Kultuur.err.ee, 29. september 2020.

Raimu Hason. Limaste imalate maalide vaatajat võib tabada iiveldustunne. Tartu Postimees, 30. september 2020.


From Saturday, 26 September Maris Paal’s solo exhibition “Nausea” can be visited in the small gallery of the Tartu Art House as the first project to win the Hotel Pallas painting scholarship.

The Cultural Endowment of Tartu, Hotel Pallas OÜ and Pallas University of Applied Sciences in co-operation with the Tartu Artists’ Union founded the Hotel Pallas painting scholarship in order to assist the development of painting and the creative output of the students. The scholarship is awarded to a student or a group of students (maximum three people) from the Painting Department of the Pallas University of Applied Sciences. In addition to the exhibition in the Tartu Art House, the winner also received a 1000 euro prize.

Maris Paal’s “Nausea” was selected in spring from a list of eight projects. The exhibition consists of paintings and an interactive installation. In the gallery, sweetly pastel-toned mixed media works are set in contrast to unpleasant visuals of the paintings and the installation.

The artist adds: “The meaning of human touch has recently become something repulsive. Direct contact with another person is now dangerous and dirty. I focus on nausea as a natural physical reaction when faced with something unpleasant or, vice versa, with something exceedingly sweet.”

Rubriigid: Määratlemata | Maris Paal “Iiveldus” / Väike saal / 26.09.–18.10.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Mihkel Maripuu ja Laivi „Tuleviku ootamatu ilmumine” / Monumentaalgalerii / 26.09.–18.10.2020

(Scroll down for English)

Alates laupäevast, 26. septembrist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Mihkel Maripuu ja Laivi teine ühisnäitus „Tuleviku ootamatu ilmumine”.

Näituse eesmärgiks on inimolemuse ja inimkonna võimaluste poeetiline lahkamine seistes silmitsi määramatu tulevikuga. Aluseks on fiktiivne, ent reaalsust peegeldav situatsioon, mis sunnib tasahilju eemalduma senistest väärtustest ja märkamatult uusi norme aktsepteerima. Süsteemis tekkinud ebakõla, ootamatu „error” või nihe on muutnud maailma tasakaalu nii füüsiliselt kui mentaalselt. Tagajärjeks on tavapärase, iseenesest mõistetava kokkuvarisemine. Ilmneb, et antropotseenile iseloomulik inimese ülemvõim on tasakaalunihke tagajärjel ootamatult kergesti kõigutatav.

Sundolukord on kasvulava loomaks kujuteldamatuid situatsioone ja enneolematuid kombinatsioone. Varem teadvustamata võimalused saavad uueks reaalsuseks. Looduse kujutlusvõime pulbitseb ja valdab suutmatus uusi sensatsioone üheselt mõistetavalt kommunikeerida. Unistused, hirmud ja reaalsus kohtuvad. Uues keskkonnas saavad vastupanu ja vastupidavus uue iseloomu. Ökosüsteemi ülesehitus muutub, hierarhiad kujunevad ümber, sümbiondid ja parasiidid vahetavad rolle. Uued alged juurduvad. Paradiislik idee võrdsusest on hukutav utoopia.

Näitus on argise reaalsusega dialoogi astuv fiktsioon, tulevikku tunnetav poeetiline ja esteetiline jutustus. Lähenemine on spekulatiivne, mitmeti interpreteeritav ja määratlemata, lahtise lõpptulemusega.

Mihkel Maripuu (snd 1987) loomingut iseloomustab multidistsiplinaarne, eri meediume kaasav praktika, milles sisaldub lisaks visuaalsele ka füüsiline ja heliline platvorm. Uurimusalusteks teemadeks on post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materjalism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Lahates tehnoloogia ja orgaanika vahelisi erisusi ning nende potensiaalsete ühisalade kattuvuslikke printsiipe. Mihkel Maripuu on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna (BA) ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide maalikunsti osakonna (MA).

Laivi (snd 1988) on kunstnik, kes väljendab end mitmesuguste moekäsitluste kaudu. Tema loomingut iseloomustab materjalipõhine ning eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele ja rõivastele. Laivi analüüsib riietumisviise laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ka ekspressiivsel tasandil. Moeharidusega kunstniku teoste läbivateks teemadeks on iha, igatsus, kordus ja sõltuvus. Laivi on lõpetanud moedisaini eriala Eesti Kunstiakadeemias (BA) ja Aalto Ülikoolis Helsingis (MA). Ta on end täiendanud Londonis, Kopenhaagenis ja Barcelonas. 2016. aastal oli tal isikunäitus Tartu Kunstimuuseumis.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, selle graafiline disainer on Henri Kutsar.


Meediakajastus

Ode Maria Punamäe. Tartu kunstimaja projektijuht: Arne Maasiku isikunäitus on meie programmis oodanud viis aastat. Kultuur.err.ee, 29. september 2020.


From Saturday, 26 September Mihkel Maripuu and Laivi’s second joint exhibition “The Unexpected Presence of the Future” can be visited in the monumental gallery of the Tartu Art House.

The aim of the exhibition is the poetic analysis of the human nature and the possibilities of humanity while facing an indefinite future. It is based on a fictitious situation mirroring reality that forces us to gradually withdraw from our existing values and imperceptible accept new norms. The dissonance in the system, an unexpected error or a dislocation has changed the balance of the world both physically and mentally. This has resulted in the collapse of the usual self-evident status quo. It appears, that the dominance of humans that is characteristic of the Anthropocene is surprisingly easy to upset as a result of this offset in balance.

The unwelcome circumstances have been the basis of inconceivable situations and unprecedented combinations. Previously unheard of possibilities become the new reality. The imagination of nature is boiling over and we are overcome by our incapability to unambiguously communicate the new sensations. Dreams, fears and realities intersect. Resistance and endurance are transformed in the new environment. The structure of the ecosystem changes, the hierarchies are reshaped, symbionts and parasites exchange their roles. New beginnings are taking root. The paradisical idea of equality is a fatal utopia.

The exhibition is a fiction that starts a dialogue with the everyday reality, a poetic and aesthetic narrative that senses the future. The approach is speculative, with multiple interpretations, no clear definitions and an open ending.

Mihkel Maripuu’s (b 1987) oeuvre is characterised by a multidisciplinary practice involving various media and containing a physical and aural platform besides the visual one. He works with the nature of post-internet in contemporary art, neo-materialism and other subcultural phenomena and unique qualities of the digital era that have influenced the development of the contemporary visual language. He dissects the distinct attributes of technology and organics and the principles of their shared existence. Mihkel Maripuu has graduated from the Painting Department of the University of Tartu (BA) and the Painting Department of the Faculty of Fine Arts of the Estonian Academy of Arts (MA).

Laivi (b 1988) is an artist who expresses herself through various treatments of fashion. Her oeuvre is characterised by a material-based and experimental approach to textiles and clothing. Laivi analysis ways of dressing in general through visual-aesthetic, functional and expressive levels. The central themes of her works are lust, yearning, repetition and addiction. Laivi has graduated from the Fashion Design Departments of the Estonian Academy of Arts (BA) and the Aalto University in Helsinki (MA). She has supplemented her studies in London, Copenhagen and Barcelona. In 2016, she had a solo exhibition in the Tartu Art Museum.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, its graphic design is by Henri Kutsar.

Rubriigid: Määratlemata | Mihkel Maripuu ja Laivi „Tuleviku ootamatu ilmumine” / Monumentaalgalerii / 26.09.–18.10.2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” / Suur saal / 27.08.–20.09.2020

(Scroll down for English)
Neljapäeval, 27. augustil kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA”.

Eelmaa on viimastel aastatel keskendunud maalikunsti spetsiifikat uurivate teoste loomisele, milles tegeleb aine, vormi, ruumi ja kujutluse omavahelisi seostega. „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” on jätk seeriale „Õrnalt õhus”.

Kunstnik lisab: „Üks kuulsamaid võlusõnu on „abrakadabra”. Arvatakse, et seda aramea keelest pärit sõna võib tõlkida „ma loon, kui räägin”. Mõtlemine on maagia, iga ese mis meid ümbritseb on saanud alguse mõtlemisest. Esemed meie ümber on kas funktsionaalsed või vähetarbelised. Abstraktne värvimass, aine, algus – ABRAKADABRA.”

Näituses on kasutatud Mihkel Tombergi helisid.

Liisi Eelmaa (snd 1982) on omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Kunstiakadeemias (EKA) stenograafia erialal (2004) ja magistrikraadi EKA vabade kunstide teaduskonnas (2017). Näitustel esineb alates 2003. aastast ning alates 2005. aastast on ta töötanud vabakutselise kunstnikuna erinevate teatrite juures. Viimati osales ta näitusega Tartu Kunstimajas 2016. aastal (koos Minna Hinti ja Lilli-Krõõt Repnauga).


On Thursday, 27 August at 5 p.m. Liisi Eelmaa will open her solo exhibition “I Create What I Think – ABRACADABRA” in the large gallery of the Tartu Art House.

Eelmaa’s latest works have focused on researching the specific characteristics of paintings: the relationships between matter, form, space and images. The exhibition “I Create What I Think – ABRACADABRA” is a continuation of her earlier series “Gently in the Air”.

The artist adds: „One of the most famous magical formulas is „abracadabra”. It is thought that in Aramaic it can be translated as “I create as I speak”. Thinking is magical, every item that surrounds us has started from thinking. Objects around us are either functional or of little practical use. Abstract paint, substance, beginning – ABRACADABRA.”

The exhibition uses sounds by Mihkel Tomberg.

Liisi Eelmaa (b 1982) has a bachelor’s degree in scenography from the Estonian Academy of Arts (2004) and a master’s degree in fine arts also from EAA (2017). She has been participating in exhibitions since 2003 and since 2005 she has worked as a freelance artist for various theatres. Her last exhibition in the Tartu Art House was in 2016 (with Minna Hint and Lilli-Krõõt Repnau).

Rubriigid: Määratlemata | Liisi Eelmaa isikunäitus „Loon, mida mõtlen – ABRAKADABRA” / Suur saal / 27.08.–20.09.2020 kommenteerimine on välja lülitatud