“Näitus kui vestlus” / Suur saal ja monumentaalgalerii / 09.10–07.11.2021

[English version below] / [Русская версия ниже]

Tere! Mina olen Hanna.

Korraldan projekti „Näitus kui vestlus“, et luua võimalus kunstnike ja kohalike kogukondade tihedamaks omavaheliseks suhtluseks. Näitusel osalevad viis kunstnikku – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka ja Diana Tamane – ning mitmed põnevad vestluspartnerid.

Osalevate kunstnike loomingus peegelduvad olulised sotsiaalsed teemad: romade enesekuvand ja sotsiaalne võrgustik, naise ja lapsevanema rollid ühiskonnas, esivanemate mälestuste edasikandumine, väliste mõjutuste ja iseseisva mõtte vastuolu ning kogukondade esindatus avalikus ruumis.

Koos kunstnikega kaasasime dialoogipartnereid eri valdkondadest ja kogukondadest, et vahetada nendel teemadel mõtteid, tõstatada uusi küsimusi ja avastada mitmesuguseid vaatepunkte. Olen veendunud, et kunst osaleb sotsiaalsete muutuste tekitamises. Selleks, et muutus arvestaks erinevate osapooltega, on vaja avatud dialoogi. Pakun välja näituse kui vestluse, et proovida, kas lähenedes näituse kureerimisele mõttevahetuste kaudu, saab sellist suhtlust toetada.

Tahaksin ka väga teada, millest Sina külastajana teoseid vaadates mõtled, milliseid emotsioone tunned ja mida soovid öelda või küsida? Sul on võimalik kaasa rääkida mitmel moel: kas osalejatele sõnumeid jättes või liitudes iga nädal toimuvate vestlustega. Näitusega seotud mõttevahetusteks on sõnumifunktsioon ka kodulehel vestlus.kunstimaja.ee.

Vestluste programm koosneb vastavalt kunstnike teostele viiest temaatilisest plokist:

I 10.–14. oktoober
Małgorzata Mirga-Tas. FACE VALUE: roma kogukond ja sotsiaalsed võrgustikud

II 15.–19. oktoober
Cloe Jancis. Kujunemisjärgus: kehastamine/kehastumine naise ja lapsevanemana

III 20.–25. oktoober
Diana Tamane. Flower Smuggler: esivanematest ja mälust

IV 26.–31. oktoober
Maarit Murka. Objekt: inimene kui märklaud

V 1.–7. november
Kjell Caminha. Mida peaksime unustama, mäletama või tähistama? Seeria individuaalseid ja kollektiivseid katsetusi, et edendada dialoogi Tartu avaliku ruumi teemadel.

Programm ja registreerimisinfo on leitavad näituse kodulehel https://vestlus.kunstimaja.ee/#program.

Kunstnikud: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Kuraator: Hanna-Liis Kont

Assistent: Signe Friedenthal

Vestluspartnerid: Grete Arro, Zalina Dabla (Euroopa Romade Foorum Eestis), Katri-Evelin Kalaus (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus), Dagmar Narusson (Tartu Ülikool), Kati Ots (Tallinna Ruumiloome kompetentsikeskus), Eva-Liisa Roht-Yilmaz (Tartu Ülikool), Gregor Taul, Eesti LGBT Ühing, Reskript, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi Väitlusklubi, Tartu Ülikooli Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrandid, Värska Südamekodu elanikud

Graafiline disain: Allan Aug, Martina Gofman (Studio Augustine)

Töögrupp: Richard Adang, Tanel Asmer, Kairi Laiapea, Siim Lillo, Olesja Rotar, Anti Saar, Jelizaveta Sedler, Peeter Talvistu

Täname: Eesti Kunstiakadeemia, Galerii Pallas, Svarmil AS, Masintex OÜ, Madli Ehasalu, Annika Haas, Kulla Laas, Külli Lupkin, Rello Lääts, Mihkel Ristimäe, Saale Tartes

Toetajad: Foxway OÜ, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Fotokuu, Tartu Kunstnike Liit, Tartu linn, Adam Mickiewiczi Instituut, Lääne-Götalandi Kultuurikomitee

Näitus on osa Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali satelliitprogrammist.

Sissepääs tasuta.

Tartu Kunstimajas toimuvatel üritustel osalemiseks tuleb kõigil üle 18-aastastel inimestel esitada COVID-19 vaktsineerimise tõend ning isikut tõendav dokument.

www.fotokuu.ee


Meediakajastus

Indrek Grigor. „See ongi kõik, mida saan rääkida,“ ütles Diana vanaema. Sirp, 5. novembril 2021.

Поводы для прогулок и замедлений. Arterritory.com, 1. novembril 2021.

Henn Uuetoa, Kristjan Teedema. «Näitus kui vestlus» seob läbi kunstniku ja külastaja dialoogide sotsiaalsed teemad ning kunsti. Tartu Postimees, 9. oktoobril 2021.


Hello! My name is Hanna.

I am organising “Exhibition as Conversation” so that artists and local communities can interact more with each other. There are five artists participating in this exhibition – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka and Diana Tamane – as well as many exciting conversation partners.

The works of these artists reflect important social topics: the self-image and social networks of Roma, the roles of women and parents in society, the transmission of ancestors’ memories, the contradiction between external influences and independent thought, and the representation of communities in public space.

Together with the artists, we have involved dialogue partners from various fields and communities to share thoughts on these themes, raise new questions and discover diverse viewpoints. I am convinced that art helps bring about social changes. For these changes to involve various parties, open dialogue is needed. I propose an exhibition as a conversation to see if such interactions can be fostered by using conversation as a curatorial method.

I am very interested in the thoughts and emotions you as visitors have when experiencing the artworks. What would you like to say or ask? You can express your ideas by participating in conversations taking place every week and by leaving us messages in the exhibition or on the dedicated website vestlus.kunstimaja.ee.

According to the artists’ works, the accompanying programme is made up of five thematic parts:

I. 10–14 October
Małgorzata Mirga-Tas. FACE VALUE: Roma community and social networks

II. 15–19 October
Cloe Jancis. Growing: roles and transformation as a woman and parent

III. 20–25 October
Diana Tamane. Flower Smuggler: of ancestors and memory

IV. 26–31 October
Maarit Murka. Object: the human as a target

V. 1–7 November
Kjell Caminha. What should we forget, remember or celebrate? A series of individual and collective attempts to further dialogue regarding the public spaces in Tartu.

You can find the full programme and registration information on the exhibition’s website vestlus.kunstimaja.ee.

Artists: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Curator: Hanna-Liis Kont

Assistant: Signe Friedenthal

Conversation partners: Grete Arro, Kati Ilves (Tartu 2024 Foundation), Katri-Evelin Kalaus (Psychology and Psychotherapy Centre Sensus), Dagmar Narusson (University of Tartu), Kati Ots (Tallinn Strategy Centre), Eva-Liisa Roht-Yilmaz, Gregor Taul, Estonian LGBT Association, production platform Reskript, Tartu Jaan Poska Gymnasium Debate Club, Community Development and Social Well-Being master’s students at the University of Tartu, Värska Südamekodu care home residents

Graphic design: Allan Aug, Martina Gofman (Studio Augustine)

Team: Richard Adang, Tanel Asmer, Kairi Laiapea, Siim Lillo, Olesja Rotar, Anti Saar, Jelizaveta Sedler, Peeter Talvistu

Thanks: Estonian Academy of Arts, Gallery Pallas, Svarmil AS, Masintex OÜ, Madli Ehasalu, Annika Haas, Kulla Laas, Külli Lupkin, Rello Lääts, Mihkel Ristimäe, Saale Tartes

Supporters: Foxway OÜ, Cultural Endowment of Estonia, Tallinn Photomonth, Tartu Artists’ Union, the City of Tartu, Adam Mickiewicz Institute, Cultural Affairs Committee of Region Västra Götaland

The exhibition is part of the satellite programme of the Tallinn Photomonth contemporary art biennial.

Free entry.

To participate in events taking place at the Tartu Art House, all visitors over the age of 18 must proivde a proof of vaccination against COVID-19 and ID.

https://www.fotokuu.ee/en


Здравствуйте! Меня зовут Ханна.

Я организую проект «Выставка как беседа», чтобы у художников и местных сообществ была возможность пообщаться. В выставке участвуют пять авторов: Кьелл Каминья, Хлое Янсис, Малгожата Мирга-Тас, Маарит Мурка и Диана Тамане, а также несколько интересных собеседников.

Творчество названных художников затрагивает важные социальные темы: визуальную идентичность ромов и их социальные связи, роль женщины и родителя в обществе, сохранение памяти предков, противоречия между внешними влияниями и возможностью мыслить самостоятельно, репрезентативность общин в публичном пространстве.

Вместе с художниками мы выбрали собеседников из разных сфер и общин, чтобы в ходе публичных встреч обменяться мыслями на выбранные темы, сформулировать новые вопросы и выслушать различные точки зрения. Я убеждена, что искусство играет важную роль в создании предпосылок для социальных изменений. Для того, чтобы перемены учитывали мнения разных сторон, требуется открытый диалог. Поэтому я предлагаю отнестись к этой выставке как к беседе, которая поддерживает подобное общение.

Дорогие зрители, мне очень хочется узнать, что думаете вы, разглядывая представленные произведения, какие эмоции испытываете, что хотите сказать или спросить. У вас есть возможность поделиться своим мнением, оставив сообщение участникам или присоединившись к еженедельным беседам.

Программа бесед состоит из пяти тематических блоков в соответствии с тематикой художественных произведений:

I 10–14 октября.
Малгожата Мирга-Тас. FACE VALUE: ромская община и социальные связи

II 15–19 октября.
Хлое Янсис. В стадиях формирования: олицетворение vs перевоплощение в женщину и родительницу

III 20–25 октября.
Диана Тамане. Flower Smuggler: о предках и памяти

IV 26–31 октября.
Маарит Мурка. Объект: человек как мишень

V 1–7 ноября.
Кьелл Каминья. Что мы должны забывать, помнить или праздновать? Серия индивидуальный и коллективных опытов, провоцирующих диалоги на темы Тартуского общественного пространства.

Программа и информация о регистрации находятся на странице выставки vestlus.kunstimaja.ee.

Художники: Кьелл Каминья, Хлое Янсис, Малгожата Мирга-Тас, Маарит Мурка, Диана Тамане

Участники дискуссий: Грете Арро, Кати Ильвес (Центр психиатрии и психотерапии Sensus), Дагмар Наруссон (Тартуский университет), Кати Отс (Таллиннский стратегический центр), Эва-Лийса Рохт-Йылмаз, Грегор Тауль, Эстонское объединение LGBT, продюсерская платформа Reskript, магистранты Тартуского университета по специальности «Развитие общин и социальное благополучие», жильцы дома престарелых Värska Südamekodu

Куратор: Ханна-Лийс Конт

Ассистент: Сигне Фриденталь

Графический дизайн / Аллан Ауг, Мартина Гофман (Studio Augustine)

Рабочая группа: Ричард Адaнг, Танель Асмер, Сийм Лилло, Олеся Ротар, Анти Саар, Елизавета Седлер, Пеэтер Тальвисту

Благодарим: Эстонскую академию художеств, галерею «Паллас», Svarmil AS, Masintex OÜ, Мадли Эхасалу, Аннику Хаас, Кулла Лаас, Кайри Лайапеа, Кюлли Лупкин, Релло Ляэтс, Михкеля Ристимяэ, Саале Тартес

Спонсоры: Foxway OÜ, Капитал культуры Эстонии, Таллиннский месяц фотографии, город Тарту, Фонд Адама Мицкевича, Комитет культуры западного Гёталанда

Выставка является частью сопроводительной программы биеннале современного искусства Таллиннского месяца фотографии.

Вход бесплатный.

Для участия в мероприятиях Тартуского Художественного дома всех посетителей старше 18 лет представить COVID-паспорт и документ.

www.fotokuu.ee

Rubriigid: Määratlemata | “Näitus kui vestlus” / Suur saal ja monumentaalgalerii / 09.10–07.11.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Mia Melanie Saar “Võlu ja valu” / Väike saal / 08.10–07.11.2021

(Scroll down for English)

Reedel, 8. oktoobril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis tänavuse hotell Pallase maalikunsti stipendiumi pälvinud Mia Melanie Saare isikunäitus „Võlu ja valu“.

Näitus on justkui kunstniku päevik Gruusiast, kus ta veetis 2020. aasta sügisel vahetussemestri Thbilisi Kunstiakadeemias. Läbi maalide on ta soovinud edasi anda seal kogetud tundeid ja läbielamisi ehk võlu ning sellega kaasnevat valu. Võõras keskkonnas veedetud aeg oli täis eneseavastamist ning on suunanud autorit veelgi selgemalt talle iseloomuliku stiili suunas.

Kunstnik lisab: „Gruusiasse minnes olin trotsi täis ja tundsin, et Eestis pole minu jaoks midagi. Ma ei teadnud enam, kes ma olen, ja just ennast läksingi välismaalt otsima. Olles täielikult eemal oma mugavustsoonist, perest ja sõpradest, pidin üksinda hakkama saama ning ise vastu astuma kõigile katsumustele. See kogemus oli segu elevusest uue keskkonna vastu, kultuurišokkidest, hinge- ja südamevalust, koduigatsusest ning tundest, et ma ei taha kunagi enam koju naasta.”

Mia Melanie Saar (s 2000) on Kõrgema Kunstikooli Pallas kolmanda kursuse maalitudeng, kelle eesmärk on oma teostega tekitada vaatajas emotsioone. Vahet pole, kas need on positiivsed või negatiivsed.

SA Tartu Kultuurkapital, Hotell Pallas ja Kõrgem Kunstikool Pallas koostöös Tartu Kunstnike Liiduga asutasid hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi, aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Võitja pälvis lisaks 1000 euro suurusele stipendiumile ka Tartu Kunstimajas näituseaja. Eelmisel aastal oli stipendiaadiks Maris Paal.

Näitus jääb avatuks 7. novembrini.


On Friday, 8 October at 5 p.m. this year’s laureate of the Hotel Pallas painting scholarship Mia Melanie Saar will open her solo exhibition “Wonder and Pain” in the small gallery of Tartu Art House.

The exhibition is the artist’s diary from Georgia where she spent the 2020 autumn semester as an exchange student in the Tbilisi Art Academy. Through her paintings Saar wants to convey her emotions and experiences or the wonder and the accompanying pain. The time spent in a new environment was full of self-discovery and has directed the author even more clearly towards her own style.

The artist adds: “I was full of defiance when I went to Georgia, feeling that there was nothing for me in Estonia. I no longer knew who I was and I went abroad to find myself again. Being completely outside my zone of comfort, away from my family and friends, I had to face all the hardships on my own. This experience was like a mixture of the excitement of a new environment, the emotional pain, homesickness and a feeling that I never want to return to Estonia.”

Mia Melanie Saar (b 2000) is a third year student of painting at the Pallas University of Applied Sciences. She wants to use her works to create emotions in the viewer. No matter if the outcome is positive or negative.

Hotel Pallas painting scholarship was founded by the Cultural Endowment of Tartu, Hotel Pallas and the Pallas University of Applied Sciences in collaboration with the Tartu Artists’ Union to support the development of painting and the creative output of students. The scholarship will be awarded to a single student or a group of maximum three students. In addition to 1000 euro, the winner will also receive an exhibition at the Tartu Art House. Last year the scholarship was awarded to Maris Paal.

The exhibition is open until 7 November.

Rubriigid: Määratlemata | Mia Melanie Saar “Võlu ja valu” / Väike saal / 08.10–07.11.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Per William Petersen “Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020” / Suur saal / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja suures saalis skulptori ja maalija Per William Peterseni isikunäitus „Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020“, mille kuraator ja kujundaja on Madis Liplap. Avamisel esitletakse ka samanimelist mahukat trükist.

Kunstiajaloolane Peeter Talvistu on kirjutanud: „Kuigi Per William Petersen on sündinud Taanis, saab teda praeguseks hetkeks täiesti kindlalt pidada Taani-Eesti kunstnikuks. Tartus veedetud rohkem kui viieteist aasta jooksul on ta saanud osaks kohalikust kunstielust. Tema isikupärane käekiri on publikule tuttav ning samas on ta suutnud selgelt leida oma niši. Peterseni absurdi ja huumorit täis teosed on kõrgesti hinnatud ning tema geomeetrilist stiili, patinataolist viimistlust ja kapriisset huumorimeelt nähakse millegi põhimõtteliselt Peterseni-laadsena.“

Kunstnik ja kunstiajaloolane Kaire Nurk lisab: „Peterseni teadlikult ette võetud elu-mastaapi eksperiment – vahetada kindlaid mälumustreid täis keskkond läbinisti ootamatustele avatud uue keskkonnaga – on sügavalt intrigeeriv. Tema teosed tekitavad alati kerge nõksatuse, alati on tundlikult midagi puudutatud inimeses ja tema olemises. Tema looming muutub ühtlasi üllatuste ja emotsiooniderohkeks rännakuks inimhinge.“

Raamat „Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020“ koondab Peterseni viimase kahekümne viie aasta loomingu ning kunstniku mõtted elust ja loomingust. Lisaks on raamatus mahukas intervjuu ning Kaire Nurga artikkel. Raamat on eesti, inglise ja taani keeles.

Per William Petersen on 1955. aastal Taanis sündinud ja Tartus elav skulptor, maalija ja graafiline disainer. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse, Tartu Kunstnike Liidu ja Taani Skulptorite Liidu liige. Tegu on tema esimese isikunäitusega Tartu Kunstimajas.

Tänud: Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital, Taani Kultuuri Instituut, Peeter Talvistu, Kaire Nurk ja Tanel Asmer.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Skulptuurid veavad vaataja näo naerule. Tartu Postimees, 7. septembril 2021.

Kaire Nurk. Sensiibel geomeetria. Sirp, 24. septembril 2021.


On Friday, 3 September at 5 p.m. the sculptor and painter Per William Petersen will open his solo exhibition “Woman in Fur. Selected Works 1995–2020” in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition is curated and designed by Madis Liplap. At the opening, a substantial publication about the artist’s oeuvre will be presented.

The art historian Peeter Talvistu has written: “Although Per William Petersen is originally from Denmark, over the last fifteen years he has become an established and valued member of the art life in Tartu and in Estonia in general. His contributions are no longer seen as coming from a guest from abroad but as works made by a sculptor and painter who is a known and treasured member of the local community. His geometrical style, patina-like finishing and whimsical sense of humour are considered something quintessentially Petersen-esque.”

The artist and art historian Kaire Nurk adds: “Per William Petersen has consciously undertaken a deeply intriguing experiment on the scale of his own life: to exchange an environment filled with clearly defined patterns of memory for an environment that is completely open to unexpected situations. His works constantly make you do a double take, something that has always been touched with sensitivity in people and their nature. They also act as a journey into the human soul, which is full of surprises and emotions.”

The book “Woman in Fur. Selected Works 1995–2020” collects Petersen’s oeuvre from the last twenty five years alongside his thoughts about life and creation. It also includes a lengthy interview and an article by Kaire Nurk. The book is in English, Estonian and Danish.

Per William Petersen is a sculptor, painter and graphic designer who was born in 1955 in Denmark and is living in Tartu, Estonia. He is a member of the Estonian Artists’ Association, Estonian Sculptors’ Union, Tartu Artists’ Union and Danish Sculptors Society. This is his first solo exhibition in the Tartu Art House.

Thanks: Tartu Artists’ Union, Cultural Endowment of Estonia, Danish Cultural Institute, Peeter Talvistu, Kaire Nurk and Tanel Asmer.

The exhibition is open until 3 October.

Rubriigid: Määratlemata | Per William Petersen “Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020” / Suur saal / 04.09.–03.10.2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Eva Elise Oll “Näotagune naer” / Väike saal / 04.09.–03.10.2021

Reedel, 3. septembril kell 17 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis Eva Elise Olli isikunäitus „Näotagune naer“.

Tegu on kunstniku sisedialoogiga varem toimunud isikunäitustega „Näotagune ruum“ (Loomemajanduskeskus, 2020) ja „Minaruum“ (Fahle galerii, 2020), mis tegelesid muigava sürrealismi metoodikat kasutades inimeseks olemise keerulisuse ja ruumi rekonstruktsiooniga maalide pinnalisuses. Praegune väljapanek keskendub alateadvuse, inimlike stereotüüpide ning kaasaja kurioosumitega (mh kunstielu ja sotsiaalmeedia) lõbustatult iroonilises võtmes, mis kogemata sisaldab ka kübekest melanhoolsust.

Kunstnik lisab: „Näituse sisuline idee on naeruväärsuste nentimise kaudu sõlmida vaherahu inimeseks olemise paratamatusega muutumata protsessi käigus nihilistiks. Eksponeeritud tööde inspiratsioon on võrsunud igapäevastest ilukirjandusliku alatooniga hetkedest, mille näilise tähendusetuse taga peituvad stereotüübid või jungilikud arhetüübid. Teostevahelised lõdvad assotsiatsioonid seovad hullunud tervikuks otse galeriiseintel teostatud skeem-maalingud.“

Eva Elise Oll (s 1988) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maali ja Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. Tema tihedalt täismaalitud lõuendid sisaldavad tihti moonutatud perspektiivi ja modernistlikke elemente. Sageli lisab ta maalidele kollaaži. Praeguseks on tal toimunud kümme isikunäitust, kuid antud väljapanek on esimene Tartu Kunstimajas.


On Friday, 3 September at 5 p.m. Eva Elise Oll will open her solo exhibition “The Laugh Behind the Face” in the small gallery of Tartu Art House.

The project acts as an internal dialogue with the artist’s earlier solo exhibitions „The Space Behind the Face” (Tartu Centre for Creative Industries, 2020) and „My Space” (Fahle Gallery, Tallinn, 2020) that used the methods of sneering surrealism to approach the hardships of being a human and to reconstruct spaces in the two dimensions available to painting. The present exhibition focuses on the subconscious, the human stereotypes and the curiosities of contemporary life (including art life and social media) in a cheerful and ironic manner that unwittingly also includes some melancholy notes.

The artist adds: “The idea of the exhibition is to strike a truce with the inevitability of being a human by asserting the ridiculousness of life and without becoming a nihilist in the process. The works are inspired by everyday moments that feel like excerpts from fictitious narratives and whose seeming meaninglessness hides stereotypes and Jungian archetypes. The lax associations between the works are formed into a bizarre constellation by schematic drawings made onto the walls of the gallery.”

Eva Elise Oll (b 1988) has studied painting in the Tartu Art College and art history at the University of Tartu. Her dense canvases often contain distorted perspectives and Modernist elements. She frequently includes collage in her works. Oll has had ten solo exhibitions but this is the first one in the Tartu Art House.

Rubriigid: Määratlemata | Eva Elise Oll “Näotagune naer” / Väike saal / 04.09.–03.10.2021 kommenteerimine on välja lülitatud