Margrieta Griestiņa “Daggy viimne selfie” / 17.11.–10.12.2017 / Väike saal

(Scroll down for English and Latvian)

DAGGY VIIMNE SELFIE
Margrieta Griestiņa isikunäitus

17. november –10. detsember 2017
Tartu Kunstimaja väike galerii
Näituse kuraator: Šelda Puķīte

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) isikunäituse „Daggy viimne selfie” materjal loodi režissöör Normunds Griesiņši (TV Maskava) mängufilmi „Kärbes” (2017) võtete ajal, mis leidsid aset PlayStationi mängu „GTA V” keskkonnas üheteistpäevase maratoni kujul. Filmivõtte ajal loodi ka näituse peategelane Daggy: maapiirkonnas elav pime mustanahaline keskealine meessoost gängster. Selle asemel, et alluda mängu reeglitele, mis eeldavad mängumaailma arendamist ning teiste filmitegelaste vägivaldset tapmist, otsustas Daggy dokumenteerida selfie’de kujul oma emotsionaalseid läbielamisi ning tundeid nii sõprade kui ka ümbritseva linna ja looduse vastu. Sageli saab Daggy enne pildistamist surma, mistõttu pole tal muud võimalust kui sõbrad maha jätta ning minna üksinda romantilistele eksirännakutele. Näitusel on eksponeeritud Daggy fotod, mis materialiseerudes väljaspool virtuaalset maailma muutuvad meta-selfie’deks, samal ajal täidab näitusesaali Daggy maailma helimaastik.

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) on maalija, teatri-installatsiooni- ja performance’i-kunstnik. Ta lõpetas Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonna ning osaleb näitustel alates 2011. aastast. Griestiņat huvitavad liminaalsed situatsioonid, kus kohtuvad kõrgkultuur ja massikultuur, marginaliseeritud maailm ja glamuuri rafineeritud maailm, mis tema teostes omandab mitte-kunsti või kitši vormi. Kasutades vastandlike kultuuride ja esteetikate segamist, loob ta oma personaalse kommentaari ümbritsevale reaalsusele, mille väljendamiseks kasutab massikultuuri ja popkultuuri kamuflaaži.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


Meediakajastus

Photo reportage from Margrieta Griestiņa’s exhibition ‘Daggy’s Last Selfie’ and Mētra Saberova’s ‘Pimpin’ Yo Mama Crib’ at Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 6. detsember 2017.

Raimu Hanson. Läti naiskunstnike näitusel hakkab sülg jooksma. Tartu Postimees, 21. november 2017.

Kaur Paves. Läti feministide pealetung. Tartu Ekspress, 16. november 2017.


DAGGY’S LAST SELFIE
Margieta Griestiņa’s personal exhibition

17 November – 10 December 2017
Small Gallery of Tartu Art House
Exhibition curator: Šelda Puķīte

The material for artist Margrieta Griestiņa’s (Dreiblate) personal exhibition Daggy’s Last Selfie was made during the shooting of director Normunds Griesiņš’ (TV Maskava) feature film Fly (2017). The film was shot in the environment of GTA V PlayStation game in an 11-day gamer camp setup, which also saw the creation of the exhibition’s main character Daggy – a blind, black middle-aged man with the identity of a rural gangster. Instead of submitting to the rules of the game, which involve the building of the gameworld and violence in killing the other characters of the game, Daggy decides to document his emotional experiences and feelings towards his friends as well as the virtual city and nature by making selfies. Often Daggy is killed before he manages to photograph himself, therefore he has no choice but to leave his friends and go on romantic rambles on his own. The exhibition will include Daggy’s photographs, which turn into meta-selfies upon materialisation outside the virtual world, while the installed audio equipment will create the soundscape of Daggy’s world.

Margrieta Griestiņa is a painter, stage designer, installation and performance artist. She graduated from the Department of Visual Communication at the Art Academy of Latvia and takes part in exhibitions since 2011. Griestiņa is interested in border situations where encounters between high culture and mass culture, between the marginalised world and the world of refined glamour take place, acquiring the form of non-art or kitsch in her works. Using the mix of these various cultures and aesthetics she creates her personal version and commentary on reality, which is told using the camouflages of mass culture and pop culture.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


DAGIJA PĒDĒJAIS SELFIJS
Margietas Griestiņas personālizstāde
Tartu Mākslas mājas Mazā zāle

Izstādes kuratore: Šelda Puķīte

Mākslinieces Margrietas Griestiņas (Dreiblates) personālizstādes „Dagija pēdējais selfijs” materiāls ir tapis režisora Normunda Griestiņa (TV Maskava) pilnmetrāžas spēlfilmas „Muša” (2017) uzņemšanas laukumā. Filma tika uzņemta GTA V PlayStation spēles vidē 11 dienu geimeru nometnes uzstādījumā, kuras laikā tapa arī izstādes galvenais varonis Dagijs – akls, melnādains pusmūža vīrietis ar lauku gangstera identitāti. Tā vietā, lai pakļautos spēles noteikumiem, kuri ietver spēles pasaules būvēšanu un vardarbību, nogalinot citus spēles varoņus, Dagijs izvēlas dokumentēt savus emocionālos pārdzīvojumus un jūtas pret saviem draugiem, kā arī virtuālo pilsētu un dabu, veidojot selfijus. Nereti, pirms Dagijs pagūst sevi nofotografēt, viņš jau ir nogalināts, tāpēc viņam neatliek nekas cits kā pamest draugus un doties romantiskos klejojumos vienam. Izstādē tiks eksponētas Dagija radītās fotogrāfijas, kas, materializējoties viņpus virtuālās vides, kļūst par metaselfijiem, kamēr instalētās skaņas iekārtas veidos Dagija pasaules skanisko fonu.

Margrieta Griestiņa ir gleznotāja, scenogrāfe, instalāciju un performanču māksliniece. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas apakšnozari un izstādēs piedalās kopš 2011. gada. Griestiņu interesē robežsituācijas, kur saskaras augstā kultūra un masu kultūra, marginalizētā un smalkā glamūra pasaule, kas viņas darbos ieņem ne-mākslas vai kiča formu. Izmantojot šo dažādu kultūru un estētiku sajaukumu, viņa veido savu personīgo versiju un komentāru par realitāti, kas tiek izstāstīta, izmantojot masu kultūras un popkultūras kamoflāžas.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, GolfClayderman, OWGU „Valmiermuiža”.


Rubriigid: Määratlemata | Margrieta Griestiņa “Daggy viimne selfie” / 17.11.–10.12.2017 / Väike saal kommenteerimine on välja lülitatud

Mētra Saberova “Pimpin’ Yo Mama Crib” / 17.11.–10.12.2017 / Monumentaalgalerii

(Scroll down for English and Latvian)

PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētra Saberova isikunäitus

17. november –10. detsember 2017
Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii
Näituse kuraator: Šelda Puķīte

Näituse avamine 18.00

Riias ja Londonis elava Mētra Saberova isikunäitus „Pimpin’ Yo Mama Crib” arutleb naise keha kultuurilise, poliitilise ja sotsiaalse rolli üle 21. sajandi argireaalsuses. Kunstnik kasutab ennast ja oma keha instrumendina, mille abil mängida läbi meditsiiniturismi stsenaariume: performatiivselt orkestreeritud operatsioonid, peegeldavad läbielatud isiklikke ja füüsilisi kogemusi mängulises ja lõbusas formaadis. Esmalt koomilisena näiv esitab süüvimisel küsimusi naise identiteedi ning tema õiguste kohta teha enda kehaga seotud otsuseid.

Saberova selgitab: „Operatsioonide kogemus – Tais tehtud steriliseerimine (munajuhade sulgemine), Poolas tehtud hümenoplastia (neitsinaha kirurgiline taastamine) ning Bulgaarias läbi viidud kehavälise viljastamise (in vitro) konsultatsioonid – on ühendatud igapäevaelu triviaalsusega, tõsistele teemadele lähenetakse rõõmsalt. Arutelu fookuses on teemad nagu emaduse normatiivsus, lastetute inimeste stigmatiseerimine, naise keha objektiviseerimine ning neitsilikuse diskrimineeriv iseloom nii lääne kui ida naiste jaoks. Lisaks pööran tähelepanu institutsionaalselt kinnistunud kunsti ja aktivisimi lahususele.”

Kommenteerimaks tarbimiskultuuri, millega on seotud ka ema ja lapse suhete mõttelised konstruktsioonid, esitab Saberova avamisel seksika lastekäru pesemise performance’i, mis on inspireeritud klišeemaigulistest filmi stseenidest, muusikavideodest ja reklaamidest, kus noored näitsikud seebivahuga autosid pesevad.

Mētra Saberova on kunstnik, feminist ning toetab LGBT+ õiguseid. Ta on lõpetanud Läti Kunstiakadeemia maaliosakonna ning Londoni Central Saint Martins College’i. Osalenud näitustel alates 2012. aastast. Saberova loob meditsiinilistest operatsioonidest performatiivse narratiivi, mis kutsub üles arutama naiste sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise konstrueerimise üle.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, Valmiermuiža.


Avamise performance


Meediakajastus

Photo reportage from Margrieta Griestiņa’s exhibition ‘Daggy’s Last Selfie’ and Mētra Saberova’s ‘Pimpin’ Yo Mama Crib’ at Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 6. detsember 2017.

Raimu Hanson. Läti naiskunstnike näitusel hakkab sülg jooksma. Tartu Postimees, 21. november 2017.

Kaur Paves. Läti feministide pealetung. Tartu Ekspress, 16. november 2017.


PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētra Saberova’s personal exhibition

17 November – 10 December 2017
Monumental gallery of the Tartu Art House
Exhibition curator: Šelda Puķīte

Exhibition opening at 18.00

Riga- and London-based artist Mētra Saberova’s personal exhibition Pimpin’ Yo Mama Crib deals with the discussion about the cultural, political and social significance of woman’s body within the reality of the 21st century. The artist uses herself and her body as an instrument to play out scenarios of medical tourism – performatively orchestrated operations, reflecting on this personal and physical experience in a playful, amusing format. What at first appears to be comical, on deeper insight poses questions on woman’s identity and her right to make decisions about her own body.

As the artist explains: “The experience with the medical operations, namely, the completed sterilisation (tubal ligation) in Thailand, hymenoplasty (hymen reconstruction surgery) in Poland and initial consultations about IVF (in vitro fertilization) in Bulgaria, is combined with the triviality of everyday, approaching serious issues in a cheerful manner. The attention and discussion will be centred on subjects such as the normativity of motherhood, stigmatisation of childfree people, objectification of the woman’s body and the discriminatory linkage of virginity to Western and Eastern women as well the institutional nature of upholding the separation between art and activism.”

Mētra Saberova is an artist, feminist and supporter of LGBT + rights. Graduated from the Department of Painting at the Art Academy of Latvia and Central Saint Martin College in London. Participates in exhibitions since 2012. Saberova builds a performative narrative of medical operations in order to encourage discussion about the social, cultural and political construction of women.

During the opening of the exhibition, drawing inspiration from clichéd scenes from films, music and commercial videos where young babes wash soaped up cars, Saberova will organise the sexy pram washing performance. The performance will be made as a commentary on consumer culture, to which the constructs of mother-child relationships are also subordinated.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, Valmiermuiža.


PIMPIN’ YO MAMA CRIB
Mētras Saberovas personālizstāde
Tartu Mākslas mājas Monumentālā galerija

Izstādes kuratore: Šelda Puķīte
Izstādes atklāšana plkst. 18.00

Paralēli Rīgā un Londonā rezidējošās mākslinieces Mētras Saberovas personālizstāde Pimpin’ Yo Mama Crib ir veltīta diskusijai par sievietes ķermeņa kulturālo, politisko un sociālo nozīmi 21. gadsimta realitātē. Autore izmanto sevi un savu ķermeni kā instrumentu, lai nodotos medicīniskā tūrisma izspēlēm – performatīvi orķestrētām operācijām, šo ļoti personisko un fizisko pieredzi pēcāk pārstāstot rotaļīgā, uzjautrinošā formātā. Tas, kas pirmajā mirklī šķiet komisks, iedziļinoties rosina iztaujāt sievietes identitāti un tiesības lemt pār pašas ķermeni.
Kā skaidro pati māksliniece: „Pieredze ar medicīniskajām operācijām, proti, veikto sterilizāciju (olvadu nosiešanu) Taizemē, himenoplastiju (jaunavības plēves atjaunošanu) Polijā un sākuma konsultācijas IVF (in vitro fertilization) Bulgārijā, tiek apvienoti ar jautru ikdienišķības devu, ļaujot pieskarties nopietnām tēmām ar atvieglinātu pieeju. Tādā veidā tiek plānots aktualizēt un diskusijai piedāvāt tādas tēmas kā mātišķības normativitāte un brīvprātīgas bezbērnotības stigmatizācija, sievietes ķermeņa priekšmetiskošana un jaunavības diskriminējošā saistība ar Rietumu un Austrumu sievietēm, kā arī mākslas un aktīvisma nošķirtības uzturēšanas institucionālā daba.”
Mētra Saberova ir māksliniece, feministe un sieviešu un LGBT tiesību aizstāve. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozari un Centrālo Sentmārtina koledžu Londonā. Izstādēs piedalās kopš 2012. gada. Saberova veido performatīvu medicīnisku operāciju naratīvu, lai apspēlētu mātišķības un sievietes sociālo, kulturālo un politisko konstrukciju.

Izstādes atklāšanas laikā Saberova, iedvesmojoties no klišejiskām filmu, mūzikas un reklāmas video epizodēm, kurās jaunas beibes mazgā saziepētas mašīnas, rīkos seksīgo bērnu ratiņu mazgāšanas performanci. Šī perfomance tiks veidota kā komentārs par patērētāj kultūru, kurai pakļauti arī bērnu un māšu attiecību konstrukti.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, „Valmiermuiža”.


Rubriigid: Määratlemata | Mētra Saberova “Pimpin’ Yo Mama Crib” / 17.11.–10.12.2017 / Monumentaalgalerii kommenteerimine on välja lülitatud

Avalik ülesvõte: 10.11. kl 17 Sirja-Liisa Eelma ja 11.11. kl 14 Tanja Muravskaja

Vestlused Tartu Kunstimajas: Sirja-Liisa Eelma ja Tanja Muravskaja

Sellel nädal toimub Tartu Kunstimajas tervelt kaks „Avalik ülesvõte” sarja jutuajamist: reedel, 10. novembril kell 17 vestlevad kunstnik Sirja-Liisa Eelma ja kirjanik Anti Saar ning laupäeval, 11. novembril kell 14 vestlevad kunstnik Tanja Muravskaja ja kunstiteadlane Indrek Grigor.


Sirja-Liisa Eelma sarja „Kerge eine igal ajal” maalidel korduv motiiv on pärit Hop galerii jugendstiilis põrandaplaatidelt, mille ornament sobib hästi kunstniku huviga visuaalselt minimalistlike, kuid kontseptuaalselt mahukate struktuuride vastu. Tööde keskmes on nähtava ja nähtamatu piiritlemine. See on olukord, kus peened, imeväiksed sammud võimaldavad üleminekuid nende kahe staadiumi vahel.


Tanja Muravskaja „Kangelane” koosneb eeskätt NATO liitlasvägede sõdurite portreedest, kelle kõrval on Eestimaa poisid ja tüdrukud: Noored Kotkad ja Kodutütred. Need on portreed homsetest kangelastest, kes täna valmistuvad oma tulevikuks, mis võib muuhulgas tähenda ka reaalsete relvade abil meie kõigi kaitsmist. Ähvardused, sõjaohu õhutamine ja põgenike kriis on igapäevane reaalsus. Näitusesaalis valitseb aukartlik vaikus.


Lisaks nendele näitustele saab kuni 12. novembrini vaadata ka Tõnis Paberiti installatsiooni „Vanemuine”.

Rubriigid: Määratlemata | Avalik ülesvõte: 10.11. kl 17 Sirja-Liisa Eelma ja 11.11. kl 14 Tanja Muravskaja kommenteerimine on välja lülitatud