Margrieta Griestiņa “Daggy viimne selfie” / 17.11.–10.12.2017 / Väike saal

(Scroll down for English and Latvian)

DAGGY VIIMNE SELFIE
Margrieta Griestiņa isikunäitus

17. november –10. detsember 2017
Tartu Kunstimaja väike galerii
Näituse kuraator: Šelda Puķīte

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) isikunäituse „Daggy viimne selfie” materjal loodi režissöör Normunds Griesiņši (TV Maskava) mängufilmi „Kärbes” (2017) võtete ajal, mis leidsid aset PlayStationi mängu „GTA V” keskkonnas üheteistpäevase maratoni kujul. Filmivõtte ajal loodi ka näituse peategelane Daggy: maapiirkonnas elav pime mustanahaline keskealine meessoost gängster. Selle asemel, et alluda mängu reeglitele, mis eeldavad mängumaailma arendamist ning teiste filmitegelaste vägivaldset tapmist, otsustas Daggy dokumenteerida selfie’de kujul oma emotsionaalseid läbielamisi ning tundeid nii sõprade kui ka ümbritseva linna ja looduse vastu. Sageli saab Daggy enne pildistamist surma, mistõttu pole tal muud võimalust kui sõbrad maha jätta ning minna üksinda romantilistele eksirännakutele. Näitusel on eksponeeritud Daggy fotod, mis materialiseerudes väljaspool virtuaalset maailma muutuvad meta-selfie’deks, samal ajal täidab näitusesaali Daggy maailma helimaastik.

Margrieta Griestiņa (Dreiblate) on maalija, teatri-installatsiooni- ja performance’i-kunstnik. Ta lõpetas Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonna ning osaleb näitustel alates 2011. aastast. Griestiņat huvitavad liminaalsed situatsioonid, kus kohtuvad kõrgkultuur ja massikultuur, marginaliseeritud maailm ja glamuuri rafineeritud maailm, mis tema teostes omandab mitte-kunsti või kitši vormi. Kasutades vastandlike kultuuride ja esteetikate segamist, loob ta oma personaalse kommentaari ümbritsevale reaalsusele, mille väljendamiseks kasutab massikultuuri ja popkultuuri kamuflaaži.

Projekti partnerid ja toetajad: Tartu Kunstnike Liit, Tartu Linn, Eesti Kultuurkapital, Läti Kultuurkapital, Nordic-Baltic kultuuri mobiilsusprogramm, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


Meediakajastus

Photo reportage from Margrieta Griestiņa’s exhibition ‘Daggy’s Last Selfie’ and Mētra Saberova’s ‘Pimpin’ Yo Mama Crib’ at Tartu Art House. Echo Gone Wrong, 6. detsember 2017.

Raimu Hanson. Läti naiskunstnike näitusel hakkab sülg jooksma. Tartu Postimees, 21. november 2017.

Kaur Paves. Läti feministide pealetung. Tartu Ekspress, 16. november 2017.


DAGGY’S LAST SELFIE
Margieta Griestiņa’s personal exhibition

17 November – 10 December 2017
Small Gallery of Tartu Art House
Exhibition curator: Šelda Puķīte

The material for artist Margrieta Griestiņa’s (Dreiblate) personal exhibition Daggy’s Last Selfie was made during the shooting of director Normunds Griesiņš’ (TV Maskava) feature film Fly (2017). The film was shot in the environment of GTA V PlayStation game in an 11-day gamer camp setup, which also saw the creation of the exhibition’s main character Daggy – a blind, black middle-aged man with the identity of a rural gangster. Instead of submitting to the rules of the game, which involve the building of the gameworld and violence in killing the other characters of the game, Daggy decides to document his emotional experiences and feelings towards his friends as well as the virtual city and nature by making selfies. Often Daggy is killed before he manages to photograph himself, therefore he has no choice but to leave his friends and go on romantic rambles on his own. The exhibition will include Daggy’s photographs, which turn into meta-selfies upon materialisation outside the virtual world, while the installed audio equipment will create the soundscape of Daggy’s world.

Margrieta Griestiņa is a painter, stage designer, installation and performance artist. She graduated from the Department of Visual Communication at the Art Academy of Latvia and takes part in exhibitions since 2011. Griestiņa is interested in border situations where encounters between high culture and mass culture, between the marginalised world and the world of refined glamour take place, acquiring the form of non-art or kitsch in her works. Using the mix of these various cultures and aesthetics she creates her personal version and commentary on reality, which is told using the camouflages of mass culture and pop culture.

Project’s partners and supporters: Tartu Artists’ Union, City of Tartu, Cultural Endowment of Estonia, Culture Capital Foundation of Latvia, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture, GolfClayderman, OWGU, Valmiermuiža.


DAGIJA PĒDĒJAIS SELFIJS
Margietas Griestiņas personālizstāde
Tartu Mākslas mājas Mazā zāle

Izstādes kuratore: Šelda Puķīte

Mākslinieces Margrietas Griestiņas (Dreiblates) personālizstādes „Dagija pēdējais selfijs” materiāls ir tapis režisora Normunda Griestiņa (TV Maskava) pilnmetrāžas spēlfilmas „Muša” (2017) uzņemšanas laukumā. Filma tika uzņemta GTA V PlayStation spēles vidē 11 dienu geimeru nometnes uzstādījumā, kuras laikā tapa arī izstādes galvenais varonis Dagijs – akls, melnādains pusmūža vīrietis ar lauku gangstera identitāti. Tā vietā, lai pakļautos spēles noteikumiem, kuri ietver spēles pasaules būvēšanu un vardarbību, nogalinot citus spēles varoņus, Dagijs izvēlas dokumentēt savus emocionālos pārdzīvojumus un jūtas pret saviem draugiem, kā arī virtuālo pilsētu un dabu, veidojot selfijus. Nereti, pirms Dagijs pagūst sevi nofotografēt, viņš jau ir nogalināts, tāpēc viņam neatliek nekas cits kā pamest draugus un doties romantiskos klejojumos vienam. Izstādē tiks eksponētas Dagija radītās fotogrāfijas, kas, materializējoties viņpus virtuālās vides, kļūst par metaselfijiem, kamēr instalētās skaņas iekārtas veidos Dagija pasaules skanisko fonu.

Margrieta Griestiņa ir gleznotāja, scenogrāfe, instalāciju un performanču māksliniece. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas apakšnozari un izstādēs piedalās kopš 2011. gada. Griestiņu interesē robežsituācijas, kur saskaras augstā kultūra un masu kultūra, marginalizētā un smalkā glamūra pasaule, kas viņas darbos ieņem ne-mākslas vai kiča formu. Izmantojot šo dažādu kultūru un estētiku sajaukumu, viņa veido savu personīgo versiju un komentāru par realitāti, kas tiek izstāstīta, izmantojot masu kultūras un popkultūras kamoflāžas.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Tartu Mākslinieku savienība, Tartu pilsēta, Igaunijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu un Baltijas Valstu Mobilitātes programma „Kultūra”, GolfClayderman, OWGU „Valmiermuiža”.


Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.