“Näitus kui vestlus” / Suur saal ja monumentaalgalerii / 09.10–07.11.2021

[English version below] / [Русская версия ниже]

Tere! Mina olen Hanna.

Korraldan projekti „Näitus kui vestlus“, et luua võimalus kunstnike ja kohalike kogukondade tihedamaks omavaheliseks suhtluseks. Näitusel osalevad viis kunstnikku – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka ja Diana Tamane – ning mitmed põnevad vestluspartnerid.

Osalevate kunstnike loomingus peegelduvad olulised sotsiaalsed teemad: romade enesekuvand ja sotsiaalne võrgustik, naise ja lapsevanema rollid ühiskonnas, esivanemate mälestuste edasikandumine, väliste mõjutuste ja iseseisva mõtte vastuolu ning kogukondade esindatus avalikus ruumis.

Koos kunstnikega kaasasime dialoogipartnereid eri valdkondadest ja kogukondadest, et vahetada nendel teemadel mõtteid, tõstatada uusi küsimusi ja avastada mitmesuguseid vaatepunkte. Olen veendunud, et kunst osaleb sotsiaalsete muutuste tekitamises. Selleks, et muutus arvestaks erinevate osapooltega, on vaja avatud dialoogi. Pakun välja näituse kui vestluse, et proovida, kas lähenedes näituse kureerimisele mõttevahetuste kaudu, saab sellist suhtlust toetada.

Tahaksin ka väga teada, millest Sina külastajana teoseid vaadates mõtled, milliseid emotsioone tunned ja mida soovid öelda või küsida? Sul on võimalik kaasa rääkida mitmel moel: kas osalejatele sõnumeid jättes või liitudes iga nädal toimuvate vestlustega. Näitusega seotud mõttevahetusteks on sõnumifunktsioon ka kodulehel vestlus.kunstimaja.ee.

Vestluste programm koosneb vastavalt kunstnike teostele viiest temaatilisest plokist:

I 10.–14. oktoober
Małgorzata Mirga-Tas. FACE VALUE: roma kogukond ja sotsiaalsed võrgustikud

II 15.–19. oktoober
Cloe Jancis. Kujunemisjärgus: kehastamine/kehastumine naise ja lapsevanemana

III 20.–25. oktoober
Diana Tamane. Flower Smuggler: esivanematest ja mälust

IV 26.–31. oktoober
Maarit Murka. Objekt: inimene kui märklaud

V 1.–7. november
Kjell Caminha. Mida peaksime unustama, mäletama või tähistama? Seeria individuaalseid ja kollektiivseid katsetusi, et edendada dialoogi Tartu avaliku ruumi teemadel.

Programm ja registreerimisinfo on leitavad näituse kodulehel https://vestlus.kunstimaja.ee/#program.

Kunstnikud: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Kuraator: Hanna-Liis Kont

Assistent: Signe Friedenthal

Vestluspartnerid: Grete Arro, Zalina Dabla (Euroopa Romade Foorum Eestis), Katri-Evelin Kalaus (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus), Dagmar Narusson (Tartu Ülikool), Kati Ots (Tallinna Ruumiloome kompetentsikeskus), Eva-Liisa Roht-Yilmaz (Tartu Ülikool), Gregor Taul, Eesti LGBT Ühing, Reskript, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi Väitlusklubi, Tartu Ülikooli Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrandid, Värska Südamekodu elanikud

Graafiline disain: Allan Aug, Martina Gofman (Studio Augustine)

Töögrupp: Richard Adang, Tanel Asmer, Kairi Laiapea, Siim Lillo, Olesja Rotar, Anti Saar, Jelizaveta Sedler, Peeter Talvistu

Täname: Eesti Kunstiakadeemia, Galerii Pallas, Svarmil AS, Masintex OÜ, Madli Ehasalu, Annika Haas, Kulla Laas, Külli Lupkin, Rello Lääts, Mihkel Ristimäe, Saale Tartes

Toetajad: Foxway OÜ, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Fotokuu, Tartu Kunstnike Liit, Tartu linn, Adam Mickiewiczi Instituut, Lääne-Götalandi Kultuurikomitee

Näitus on osa Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali satelliitprogrammist.

Sissepääs tasuta.

Tartu Kunstimajas toimuvatel üritustel osalemiseks tuleb kõigil üle 18-aastastel inimestel esitada COVID-19 vaktsineerimise tõend ning isikut tõendav dokument.

www.fotokuu.ee


Meediakajastus

Indrek Grigor. „See ongi kõik, mida saan rääkida,“ ütles Diana vanaema. Sirp, 5. novembril 2021.

Поводы для прогулок и замедлений. Arterritory.com, 1. novembril 2021.

Henn Uuetoa, Kristjan Teedema. «Näitus kui vestlus» seob läbi kunstniku ja külastaja dialoogide sotsiaalsed teemad ning kunsti. Tartu Postimees, 9. oktoobril 2021.


Hello! My name is Hanna.

I am organising “Exhibition as Conversation” so that artists and local communities can interact more with each other. There are five artists participating in this exhibition – Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka and Diana Tamane – as well as many exciting conversation partners.

The works of these artists reflect important social topics: the self-image and social networks of Roma, the roles of women and parents in society, the transmission of ancestors’ memories, the contradiction between external influences and independent thought, and the representation of communities in public space.

Together with the artists, we have involved dialogue partners from various fields and communities to share thoughts on these themes, raise new questions and discover diverse viewpoints. I am convinced that art helps bring about social changes. For these changes to involve various parties, open dialogue is needed. I propose an exhibition as a conversation to see if such interactions can be fostered by using conversation as a curatorial method.

I am very interested in the thoughts and emotions you as visitors have when experiencing the artworks. What would you like to say or ask? You can express your ideas by participating in conversations taking place every week and by leaving us messages in the exhibition or on the dedicated website vestlus.kunstimaja.ee.

According to the artists’ works, the accompanying programme is made up of five thematic parts:

I. 10–14 October
Małgorzata Mirga-Tas. FACE VALUE: Roma community and social networks

II. 15–19 October
Cloe Jancis. Growing: roles and transformation as a woman and parent

III. 20–25 October
Diana Tamane. Flower Smuggler: of ancestors and memory

IV. 26–31 October
Maarit Murka. Object: the human as a target

V. 1–7 November
Kjell Caminha. What should we forget, remember or celebrate? A series of individual and collective attempts to further dialogue regarding the public spaces in Tartu.

You can find the full programme and registration information on the exhibition’s website vestlus.kunstimaja.ee.

Artists: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Curator: Hanna-Liis Kont

Assistant: Signe Friedenthal

Conversation partners: Grete Arro, Kati Ilves (Tartu 2024 Foundation), Katri-Evelin Kalaus (Psychology and Psychotherapy Centre Sensus), Dagmar Narusson (University of Tartu), Kati Ots (Tallinn Strategy Centre), Eva-Liisa Roht-Yilmaz, Gregor Taul, Estonian LGBT Association, production platform Reskript, Tartu Jaan Poska Gymnasium Debate Club, Community Development and Social Well-Being master’s students at the University of Tartu, Värska Südamekodu care home residents

Graphic design: Allan Aug, Martina Gofman (Studio Augustine)

Team: Richard Adang, Tanel Asmer, Kairi Laiapea, Siim Lillo, Olesja Rotar, Anti Saar, Jelizaveta Sedler, Peeter Talvistu

Thanks: Estonian Academy of Arts, Gallery Pallas, Svarmil AS, Masintex OÜ, Madli Ehasalu, Annika Haas, Kulla Laas, Külli Lupkin, Rello Lääts, Mihkel Ristimäe, Saale Tartes

Supporters: Foxway OÜ, Cultural Endowment of Estonia, Tallinn Photomonth, Tartu Artists’ Union, the City of Tartu, Adam Mickiewicz Institute, Cultural Affairs Committee of Region Västra Götaland

The exhibition is part of the satellite programme of the Tallinn Photomonth contemporary art biennial.

Free entry.

To participate in events taking place at the Tartu Art House, all visitors over the age of 18 must proivde a proof of vaccination against COVID-19 and ID.

https://www.fotokuu.ee/en


Здравствуйте! Меня зовут Ханна.

Я организую проект «Выставка как беседа», чтобы у художников и местных сообществ была возможность пообщаться. В выставке участвуют пять авторов: Кьелл Каминья, Хлое Янсис, Малгожата Мирга-Тас, Маарит Мурка и Диана Тамане, а также несколько интересных собеседников.

Творчество названных художников затрагивает важные социальные темы: визуальную идентичность ромов и их социальные связи, роль женщины и родителя в обществе, сохранение памяти предков, противоречия между внешними влияниями и возможностью мыслить самостоятельно, репрезентативность общин в публичном пространстве.

Вместе с художниками мы выбрали собеседников из разных сфер и общин, чтобы в ходе публичных встреч обменяться мыслями на выбранные темы, сформулировать новые вопросы и выслушать различные точки зрения. Я убеждена, что искусство играет важную роль в создании предпосылок для социальных изменений. Для того, чтобы перемены учитывали мнения разных сторон, требуется открытый диалог. Поэтому я предлагаю отнестись к этой выставке как к беседе, которая поддерживает подобное общение.

Дорогие зрители, мне очень хочется узнать, что думаете вы, разглядывая представленные произведения, какие эмоции испытываете, что хотите сказать или спросить. У вас есть возможность поделиться своим мнением, оставив сообщение участникам или присоединившись к еженедельным беседам.

Программа бесед состоит из пяти тематических блоков в соответствии с тематикой художественных произведений:

I 10–14 октября.
Малгожата Мирга-Тас. FACE VALUE: ромская община и социальные связи

II 15–19 октября.
Хлое Янсис. В стадиях формирования: олицетворение vs перевоплощение в женщину и родительницу

III 20–25 октября.
Диана Тамане. Flower Smuggler: о предках и памяти

IV 26–31 октября.
Маарит Мурка. Объект: человек как мишень

V 1–7 ноября.
Кьелл Каминья. Что мы должны забывать, помнить или праздновать? Серия индивидуальный и коллективных опытов, провоцирующих диалоги на темы Тартуского общественного пространства.

Программа и информация о регистрации находятся на странице выставки vestlus.kunstimaja.ee.

Художники: Кьелл Каминья, Хлое Янсис, Малгожата Мирга-Тас, Маарит Мурка, Диана Тамане

Участники дискуссий: Грете Арро, Кати Ильвес (Центр психиатрии и психотерапии Sensus), Дагмар Наруссон (Тартуский университет), Кати Отс (Таллиннский стратегический центр), Эва-Лийса Рохт-Йылмаз, Грегор Тауль, Эстонское объединение LGBT, продюсерская платформа Reskript, магистранты Тартуского университета по специальности «Развитие общин и социальное благополучие», жильцы дома престарелых Värska Südamekodu

Куратор: Ханна-Лийс Конт

Ассистент: Сигне Фриденталь

Графический дизайн / Аллан Ауг, Мартина Гофман (Studio Augustine)

Рабочая группа: Ричард Адaнг, Танель Асмер, Сийм Лилло, Олеся Ротар, Анти Саар, Елизавета Седлер, Пеэтер Тальвисту

Благодарим: Эстонскую академию художеств, галерею «Паллас», Svarmil AS, Masintex OÜ, Мадли Эхасалу, Аннику Хаас, Кулла Лаас, Кайри Лайапеа, Кюлли Лупкин, Релло Ляэтс, Михкеля Ристимяэ, Саале Тартес

Спонсоры: Foxway OÜ, Капитал культуры Эстонии, Таллиннский месяц фотографии, город Тарту, Фонд Адама Мицкевича, Комитет культуры западного Гёталанда

Выставка является частью сопроводительной программы биеннале современного искусства Таллиннского месяца фотографии.

Вход бесплатный.

Для участия в мероприятиях Тартуского Художественного дома всех посетителей старше 18 лет представить COVID-паспорт и документ.

www.fotokuu.ee

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.