Eva Alvor „Mõistatamismäng“ / Made in Aparaaditehas / 07.10.–31.10.2023

(Scroll down for English)
(Текст українською нижче)
(Текст на русском ниже)

Laupäeval, 7. oktoobril kell 17.00 avatakse Tartu Aparaaditehase galeriis Made in Aparaaditehas Ukraina kunstniku Eva Alvori isikunäitus „Mõistatamismäng“. Näituse kesksed teosed on valminud Tartu Kunstimajas kahekuulise residentuuri jooksul, mis toimus koostöös Eesti loomeresidentuuride võrgustikuga LOORE ja Nordic-Baltic Mobility Programme toetusel.

Näituse keskseks teoseks on tikitud ja maalitud triptühhon, milles religioossed motiivid kohtuvad tänapäeva kohutava reaalsusega. Alvori jaoks on tikkimine suhtelist uus lisandus tema kunstilistesse praktikatesse. Eelmisel sügisel, kui Ukrainas hakkasid toimuma elektrikatkestused, tõusid ärevus ja seesmine pinge tema jaoks ekstreemsetesse kõrgustesse. Proovides leida midagi, mis aitaks tal rahuneda ja taas tasakaalu leida, avastas ta tikkimise: tegu on aeglase, monotoonse ja täpsustnõudva manuaalse tööga, mida saab teha ka väikese taskulambi valgel. Lisaks viis see ta mõtted lapsepõlvele ja vanaemale.

Alvor jätkab: „Tikkimisest sai minu jaoks justkui teraapia, seos mu suguvõsa juurtega ja kunstiline seisukohavõtt. Lõin oma teoseid kollaažidena kangatükkidest, värvist ja joonistatud joontest – need olid justkui erinevad lõimed. Teostes leiduvatest sümbolitest ja kujunditest moodustuvad mõistatused ja sõnamängud, mida pakun vaatajaile lahendamiseks. Soovin luua lõuendile piltülesande, kus ühinevad mängud sõnadega, visuaalne kalambuur ja kerge huumor. Pole oluline, kas teemaks on uus vaade religioonile, ökoloogiale või mu enda sisemisele identiteedile.“

Eva Alvor on Eestis osana Eesti loomeresidentuuride võrgustiku LOORE projektist, mis toimub koostöös kaheksa residentuuriasutusega, kus kokku on residentuuris üheksa Ukraina autorit erinevates kultuurivaldkondadest. Alvor on viibinud alates augustist Tartu Kunstimajas ja töötanud siinses külalisateljees. Projekti rahastab Põhjamaade mobiilsusprogramm Nordic-Baltic Mobility Programme.

Eva Alvor (snd 1983) on Zaporižžjas elav ja töötav Ukraina kunstnik. Ta õppis Hmelnõtskõi Kunstikoolis ja disaini Hmelnõtskõi Riiklikus Ülikoolis. Peale disainerina töötamist sai Alvorist 2013. vabakutseline kunstnik. Maali ja graafika kõrval tegeleb ta ka tekstiili ja tikkimisega ning on loonud kostüüme teatrietendustele. Tema eelmised isikunäitused toimused Zaporižžjas ja Lvivis ning see on tema esimene isikunäitus väljaspool Ukrainat.

Galerii Made in Aparaaditehas on avatud E–R 10–18, L 10–16.


Meediakajastus

Raimu Hanson. Sõjast tingitud elektrikatkestused panid ukraina kunstniku Eva Alvori tikkima. Tartu Postimees, 9. oktoobril 2023.

Jane Saluorg. Kultuuriuudised. Vikerraadio.err.ee, 5. oktoobril 2023.


On Saturday, 7 October at 5 p.m., Ukrainian artist Eva Alvor opens her solo exhibition “The Riddle Game” at the gallery Made in Aparaaditehas. The central works of the exhibition were made during a two month residency at the Tartu Art House which was organised in collaboration with the Estonian Creative Residencies Network LOORE and funded by the Nordic-Baltic Mobility Programme.

The central element of the exhibition is an embroidered and painted triptych containing religious motifs which meet the horrifying reality of today. For Alvor, embroidery is a relatively recent inclusion in her artistic practice. Last fall, when Ukraine began to cut off electricity, her level of anxiety and inner tension reached its peak. Thinking about what would help her calm down and regain her balance, she thought of embroidery: it is time-consuming, a monotonous and precise work with hands, and it can be done by the illumination of a small flash light. Furthermore, this took her thoughts back to her childhood and her grandmother.

Alvor adds: “Embroidery became a kind of therapy for me, a connection to my family roots, and an artistic statement. I create my works as collages from pieces of fabric, paint, and graphic lines – threads. Symbols and images in them are formed into riddles and rebuses, which I offer to the viewer for solving. I like to create a puzzle on the canvas where the play of words, puns of symbols, and a little humour are connected. No matter if it is a new perspective on religion, ecology, or my own self-identity.”

Eva Alvor is in Estonia as part of a project organised by the Estonian Creative Residencies Network LOORE and in collaboration with eight residency institutions hosting nine Ukrainian creative professionals. Alvor has been staying at the Tartu Art House since August, working in the guest studio. The project is funded by the Nordic-Baltic Mobility Programme.

Eva Alvor (b 1983) is an artist living and working in Zaporizhia, Ukraine. She studied at the Khmelnytsky School of Art and design at the Khmelnytsky National University. After working as a designer, Alvor became a freelance artist in 2013. Besides working with painting and printmaking, her practice also includes textiles and embroidery and she has made costumes for theatre productions. Her previous solo exhibitions took place in Zaporizhia and in Lviv and this is her first solo exhibition outside Ukraine.

Gallery Made in Aparaaditehas is open Mon–Fri 10–18, Sat 10–16.


У суботу, 7 жовтня, о 17:00 українська художниця Єва Алвор відкриває персональну виставку “Гра в загадки” в галереї Made in Aparaat у тартуському Aparaaditehas. Центральні роботи виставки були створені під час двомісячної резиденції в Тартуському будинку мистецтв, організованої у співпраці з естонською мережею творчих резиденцій LOORE, що фінансується Програмою мобільності Північних країн і Балтії.

Центральним елементом виставки є вишитий і розписаний триптих, що містить релігійні мотиви, які відображають екзистенційну реальність сьогодення. Вишивка відносно недавно увійшла в мистецьку практику Єви. Восени минулого року, коли в Україні почали відключати електрику, рівень її тривоги та внутрішньої напруги сягнув свого піку. Розмірковуючи про те, що допоможе їй заспокоїтися і зберегти рівновагу, вона звернулася до традиційної рукодільної техніки. Вишивка – це трудомістка, монотонна і точна робота руками, вона вимагає часу, але при цьому її можна робити при світлі портативного ліхтарика. Крім того, це повернуло її до спогадів про дитинство і рукоділля її бабусі.

Єва Алвор додає: “Вишивка стала для мене свого роду терапією, зв’язком з моїм родинним корінням і моїм художнім висловлюванням. Свої роботи я створюю як колажі зі шматочків тканини, фарб і графічних ліній – ниток. Символи й образи в них складаються в загадки та ребуси, які я пропоную глядачеві розгадати. Мені подобається створювати на полотні головоломку, в якій поєднуються гра слів, каламбури, символізм і трохи гумору. Неважливо, чи буде це новий погляд на релігію, екологію або мою самоідентифікацію”.

Єва Алвор перебуває в Естонії в рамках проєкту, організованого естонською мережею творчих резиденцій LOORE у співпраці з вісьмома резиденціями, що приймають дев’ять українських творчих професіоналів. З серпня Єва живе в Тартуському будинку мистецтв, працюючи в гостьовій студії. Проєкт фінансується Північно-Балтійською програмою мобільності.

Єва Алвор (1983 р.н.) – художниця, яка живе і працює в Запоріжжі, Україна. Вона навчалася в Хмельницькому Національному університеті на факультеті дизайну. Працювала дизайнером у поліграфії та рекламі, а також в індустрії комп’ютерних ігор. У 2013 р. Алвор стала художником-фрілансером. Крім живопису і графіки, в її практиці є текстиль і вишивка, вона створювала костюми для театральних постановок. Її попередні персональні виставки проходили в Запоріжжі та Львові, і це її перша персональна виставка за межами України.


В субботу, 7 октября, в 17:00 украинская художница Ева Алвор открывает персональную выставку “Игра в загадки” в галерее Made in Aparaat в тартуском Aparaaditehas. Центральные работы выставки были созданы во время двухмесячной резиденции в Тартуском доме искусств, организованной в сотрудничестве с эстонской сетью творческих резиденций LOORE и финансируемой Программой мобильности Северных стран и Балтии.

Центральным элементом выставки является вышитый и расписанный триптих, содержащий религиозные мотивы, которые отражают экзистенциальную реальность сегодняшнего дня. Для Евы, вышивка относительно недавно вошла в ее художественную практику. Осенью прошлого года, когда в Украине начали отключать электричество, уровень ее тревоги и внутреннего напряжения достиг своего пика. Размышляя о том, что поможет ей успокоиться и прийти в себя, она обратилась к традиционной рукодельной технике. Вышивка – это трудоемкая, монотонная и точная работа руками, она требует усидчивости, но при этом ее можно делать при свете портативного фонарика. Кроме того, это вернуло ее к воспоминаниям о детстве и рукоделию ее бабушки.

Ева Алвор добавляет: “Вышивка стала для меня своего рода терапией, связью с моими семейными корнями и художественным высказыванием. Свои работы я создаю как коллажи из кусочков ткани, красок и графических линий – ниток. Символы и образы в них складываются в загадки и ребусы, которые я предлагаю зрителю разгадать. Мне нравится создавать на холсте головоломку, в которой соединяются игра слов, каламбуры, символизм и немного юмора. Неважно, будет ли это новый взгляд на религию, экологию или мою самоидентификацию”.

Ева Алвор находится в Эстонии в рамках проекта, организованного эстонской сетью творческих резиденций LOORE в сотрудничестве с восемью резиденциями, принимающими девять украинских творческих профессионалов. С августа Ева живет в Тартуском доме искусств, работая в гостевой студии. Проект финансируется Северо-Балтийской программой мобильности.

Ева Алвор (1983 г.р.) – художница, живущая и работающая в Запорожье, Украина. Она училась в Хмельницком Национальном университете на факультете дизайна. Работала дизайнером в полиграфии и рекламе, а также в индустрии компьютерных игр. В 2013 г. Алвор стала художником-фрилансером. Помимо живописи и графики, в ее практике есть текстиль и вышивка, она создавала костюмы для театральных постановок. Ее предыдущие персональные выставки проходили в Запорожье и Львове, и это ее первая персональная выставка за пределами Украины.

Галлерея Made in Aparaaditehas открыта Пн–Пт 10–18, Сб 10–16.

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.